Izobraževanje zaposlenih-naložba ali strošek?

Uspešnost organizacije je vedno bolj odvisna od tega, kako se prilagaja spremembam v okolju. Nosilci tega prilagajanja pa so zaposleni, njihovo znanje, sposobnosti in pripravljenost na sodelovanje v poslovnih procesih. Organizacije se vedno bolj zavedajo, da so njihovi zaposleni lahko ključni dejavnik pri pridobivanju konkurenčnih prednosti pred drugimi organizacijami, zato nekatera vedno več vlagajo v izboljšanje znanj zaposlenih na različnih področjih.

Izobraževanje je dolgotrajen in načrtovan proces razvijanja posameznikovega znanja, sposobnosti in navad. Izobraževanje vpliva na posameznikov intelektualni razvoj, pomaga odkrivati neznane talente in zmožnosti ter izboljšuje njegovo delovanje in razmišljanje. Razni izobraževalni programi so namenjeni predvsem posredovanju znanja, ki ga je mogoče uporabljati v praksi.

CILJI IN NALOGE IZOBRAŽEVANJA
Cilji in naloge izobraževalne dejavnosti v podjetju se določajo na osnovi razvojnih potreb in interesov zaposlenih, organizacije in družbe. Da se denar, namenjen izobraževanju, učinkovito porabi, je treba določiti pomembne cilje izobraževanja. Cilj izobraževanja mora biti objektiven, časovno določen, merila, s katerimi s katerimi bo mogoče ugotoviti učinkovitost izobraževanja pa morajo biti vnaprej opredeljena. Izobraževanja lahko podjetja izvajajo sama, če imajo znotraj organizacije usposobljen kader, lahko pa ga izvajajo zunanje institucije.

PROCES IZOBRAŽEVANJA (promocije zdravja) NA DELOVNEM MESTU
Programi izobraževanj se določajo po okviru načrtovanega procesa, ta pa je sestavljen iz naslednjih faz:
– določitev potreb po izobraževanju
– določitev ciljev, ki jih želimo doseči
– oblikovanje načrta programov
– zagotovitev izvedbe
– spremljanje napredka in ocenitev

1. Ocenitev potrebe po izobraževanju

Preden odgovorna oseba pripravi načrt oz. podroben program promocije zdravja, naj ugotovi stanje na tem področju med zaposlenimi. Vsebine programov naj izhajajo iz potreb zaposlenih. Ugotovitev stanja v organizaciji lahko ugotovimo z anketnimi vprašalniki, ki naj bodo anonimni, saj le tako zaposleni iskreno povedo kje sami vidijo problematična področja. Na podlagi analize in pridobljenih rezultatov iz vprašalnikov natančno ugotovite stanje v podjetju.

2. Priprava načrta in programa
V fazi priprave načrta, ki izhaja iz ocene potreb, določite namen in cilj, kaj želite doseči (npr. spremeniti prehranjevalne navade, več gibanja, izboljšati medsebojne odnose, komunikacijo, zmanjšati stres…) in opredelite časovni okvir, do kdaj nameravate to doseči. Priprava načrta in programa omogoča, da podjetja izvedejo aktivnosti na strukturiran in koordiniran način, da zadostijo ugotovljenim potrebam ter učinkovito uporabijo razpoložljive vire.

3. Izvajanje programa
Pripravljen program naj bo vodilo za izvajanje aktivnosti. Ključno za njegovo uspešno izvajanje je, da zaposlene učinkovito obveščate o programu s pomočjo različnih oblik komunikacije kot so:
– interna glasila
– oglasna deska
– na delovnih sestankih
– s plakati ipd.

Prav tako je pomembno, da zaposlene za sodelovanje v konkretnih aktivnostih motivirate s pomočjo različnih spodbud (npr. možnost udeležbe v delovnem času, gibljiv delovni čas…) in z možnostjo sooblikovanja aktivnosti.

4. Spremljanje napredka
Za uspešno izvajanje programa je zelo pomembno redno spremljanje in analiziranje učinka. Po določenem času preglejte učinke programa in po potrebi lahko prilagodite oz. posodobite program, če je to potrebno. Kot povratna informacija o napredku vam lahko ponovno služijo anketni vprašalniki, s katerimi dobite povratno informacijo.

Investicije v izobraževanje vplivajo na kvaliteto in produktivnost delovne sile in vplivajo na pridobivanje koristi v prihodnosti. Kljub očitnim prednostim , je izobraževanje v podjetjih velikokrat spregledano, Stroški izvedbe, zahtevani čas, organizacija, odsotnost zaposlenih z delovnih mest…podjetja tretirajo kot težavo. Izdatek v izobraževanje je investicija v “človeški kapital”, ki prinaša dolgoročne rezultate in dolgoročno uspešnost podjetja.

Pridružite se pogovoru